Parlamentarna Grupa d.s. Autyzmu znowu działa. Pierwsze spotkanie w nowej kadencji

Uczestnicy inauguracyjnego spotkania Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu na sejmowym korytarzu
Uczestnicy inauguracyjnego spotkania Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu na sejmowym korytarzu

Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, powołana z inicjatywy Porozumienia Autyzm-Polska, zebrała się 25 stycznia na inauguracyjnym posiedzeniu w nowej kadencji parlamentu.

Podczas potkania Małgorzata Rybicka, Przewodnicząca Porozumienia, przedstawiła posłom i przedstawicielom organizacji pozarządowych nasze priorytety. To zbudowanie systemu wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, w tym finansowanie wsparcia całodobowego, ułatwienie dostępu do diagnozy, a także opieki psychiatrycznej. I wreszcie – poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych dostosowanych do potrzeb osób z autyzmem.

Poseł Jacek Karnowski, przewodniczący Grupy zapewnił, że będzie działał energicznie. – Będziemy spotykać się raz w miesiącu – zapowiedział. Kolejne spotkanie Grupy zostało zaplanowane na 7 lutego.

W skład Parlamentarnej Grupy d.s. Autyzmu wchodzi 14 posłów. Przewodniczącym jest Jacek Karnowski, wiceprzewodniczącymi Jolanta Niezgodzka i Maja Nowak, sekretarzem jest Magdalena Sroka.

Porozumienie Autyzm-Polska reprezentowali członkowie zarządu: przewodnicząca Małgorzata Rybicka, wiceprzewodniczący Edward Bolak i Adam Kompowski, Maria Wroniszewska, Marta Sierocka-Rogala, Alicja Loranc i Marcin Kruhlej, z Komisji Rewizyjnej Iwona Kapturzak, Gabriela Dorożyńska, Teresa Wojtachnia oraz Danuta Oksztulska, Elżbieta Krysiewicz i Grażyna Bałza vel Betuza. Obecne były także mec. Maria Jankowska, Rzecznik Praw Osób z Autyzmem oraz mec. Izabela Zielińska z Fundacji Synapsis.

Przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu poseł Jacek Karnowski i Przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska Małgorzata Rybicka
Przewodniczący Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu poseł Jacek Karnowski i Przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska Małgorzata Rybicka

 Historia PGA w polskim Parlamencie

Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu, zwana dalej „PGA”, została powołana przez Posłów i Senatorów Parlamentu IV kadencji Sejmu i V Kadencji Senatu 6 grudnia 2001 roku.

Grupa została utworzona na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2199/ oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej /Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm./. Zgodnie z regulaminem Sejmu PGA jest zespołem parlamentarnym. .

Grupę utworzyli posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do pracy w parlamentarnej Grupie ds. Autyzmu. Do powołania takiej Grupy zachęcili polskich parlamentarzystów reprezentanci Fundacji SYNAPSIS i Porozumienia AUTYZM-POLSKA, którzy mieli sposobność poznać i nawiązać kontakt z taką grupą w Wielkiej Brytanii. Polska Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu jest do tej pory drugą – po brytyjskiej – taką grupą w Europie.

Uczestnicy spotkania powołującego pierwszą w historii polskiego Parlamentu Parlamentarną Grupę ds. Autyzmu jednogłośnie stwierdzili, że sytuacja dzieci i osób dorosłych z autyzmem jest wyjątkowo trudna, a niepełnosprawność jaką jest autyzm powoduje, że nie są oni w stanie w żaden sposób sami ubiegać się o respektowanie swoich praw i ulegają marginalizacji. Parlamentarzyści stwierdzili ponadto, iż informacje przekazane przez organizacje pozarządowe wskazują, że prawa osób z autyzmem gwarantowane Konstytucją RP i ratyfikowanymi przez Polskę umowami międzynarodowymi nie są w pełni przestrzegane.

Pierwsze posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, 25 stycznia 2024 r. Od prawej siedzą: Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska, poseł Jacek Karnowski, przewodniczący PGA, posłanka Maja Nowak, wiceprzewodnicząca PGA, posłanka Magdalena Sroka, sekretarz PGA, i posłanka Jolanta Niezgodzka, wiceprzewodnicząca PGA
Pierwsze posiedzenie Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, 25 stycznia 2024 r. Od prawej siedzą: Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Porozumienia Autyzm-Polska, poseł Jacek Karnowski, przewodniczący PGA, posłanka Maja Nowak, wiceprzewodnicząca PGA, posłanka Magdalena Sroka, sekretarz PGA, i posłanka Jolanta Niezgodzka, wiceprzewodnicząca PGA

Grupa określiła cele swojej działalności. Należały do nich:

– zwracanie uwagi,  parlamentarzystów i innych decydentów, a także opinii publicznej na problemy osób z autyzmem i ich rodzin;

– monitorowanie przestrzegania istniejącego prawa, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w odniesieniu do osób dotkniętych autyzmem;

– inicjowanie działań Sejmu i Senatu na rzecz polepszenia prawodawstwa dotyczącego osób z autyzmem oraz ich rodzin;

– inicjowanie działań Rządu RP oraz samorządów na rzecz konkretnej poprawy sytuacji osób z autyzmem oraz ich rodzin;

– współpraca z odpowiednimi grupami parlamentarnymi innych państw,  Porozumieniem Autyzm-Polska, Pełnomocnikiem Rządu d.s. Osób Niepełnosprawnych oraz wszystkimi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem.

Analogiczne Parlamentarne Grupy ds. Autyzmu powstawały we wszystkich następnych kadencjach Sejmu i Senatu. Za każdym razem Parlamentarzyści wstępując do Grupy podpisywali deklarację członkostwa zawierającą m.in. najważniejsze cele Grupy opracowane przez członków PGA IV Kadencji Sejmu w 2001 r.

Przewodniczącym pierwszej Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu był Marek Balicki. Przewodniczącym PGA w V i VI kadencji Sejmu był – do katastrofy smoleńskiej – ś.p. Arkadiusz (Aram) Rybicki – ojciec dorosłego syna z autyzmem. Zastąpił go do końca kadencji – Marek Plura. Przewodniczącą PGA – VII kadencji Sejmu – została Katarzyna Hall.

Przez cały ten okres PGA ściśle współpracowała merytorycznie z Porozumieniem Autyzm-Polska, zrzeszającym kilkadziesiąt organizacji z całej Polski, działających na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin.

Do najważniejszych osiągnięć działalności Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu  należy wprowadzenie zwiększonej subwencji oświatowej dla dzieci z autyzmem w przedszkolach czy wprowadzenie do systemu orzecznictwa o niepełnosprawności odrębnego kodu całościowych zaburzeń rozwojowych (obejmujących w szczególności autyzm i Zespół Aspergera).

Szczególnie ważnym momentem w działalności PGA był 12 lipca 2013r., kiedy Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął w formie uchwały Kartę Praw Osób z Autyzmem.

W VII kadencji prace PGA koncentrowały się na umożliwieniu dorosłym osobom z autyzmem dostępu do systemu rehabilitacji społeczno-zawodowej, oraz systemu opieki całodobowej, które są w Polsce całkowicie niedostosowane do potrzeb osób szczególnie zależnych od pomocy innych.

W VIII kadencji Sejmu Zespół Parlamentarny ds. Autyzmu został powołany w lutym 2016 r., również z inicjatywy Porozumienia Autyzm-Polska, a przewodniczącą Grupy została Bernadeta Krynicka. Niestety współpraca nie układała się dobrze i w 2017 r. PGA praktycznie przestała działać.

 W IX kadencji Sejmu Porozumienie Autyzm-Polska zainicjowało powstanie Parlamentarnego Zespołu ds. Autyzmu (bez nazwy Parlamentarna Grupa ds. Autyzmu). Przewodniczył mu Grzegorz Gaża. Zespół odbył kilka posiedzeń, ale nie współpracował z całym środowiskiem i nie wykazał się skutecznością.