Porozumienie Autyzm-Polska członkiem Autism-Europe

19 czerwca br. odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Autism-Europe w formule online, w którym udział wzięło ponad 65 organizacji członkowskich oraz indywidualni członkowie organizacji z 26 krajów. Celem podstawowym spotkania była dyskusja i głosowanie dotyczące spraw finansowych, planów działalności organizacji oraz przyjęcia nowych członków.

Zgromadzenie zdecydowało o przyjęciu czterech nowych członków – w tym Porozumienia Autyzm- Polska, które zostało pełnym członkiem Autism-Europe. Prezentację aplikacji Porozumienia Autyzm-Polska przedstawiła Małgorzata Wokacz-Zaborowska, a w spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu – Michał Wroniszewski, Małgorzata Rybicka, Jacek Babis, Bogumiła Dudkowska-Bronecka. Oprócz naszej organizacji do Autism-Europe dołączyły także: ANGSA z Włoch, Asperga z Hiszpanii oraz Mars Foundation z Węgier.
Członkostwo w Autism-Europe umożliwia włączenie się w działania na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin na poziomie europejskim, zwłaszcza w odniesieniu do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i wpływania na kształtowanie polityk europejskich dotyczących różnych aspektów życia osób z niepełnosprawnościami. Dołączenie do Autism-Europe to również szansa na ciekawą współpracę z organizacjami z innych państw europejskich – w tym przede wszystkim wymianę doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk. Dodatkowo otwiera możliwości udziału w międzynarodowych projektach badawczych i naukowych oraz innych innowacyjnych projektach, których celem jest poprawa sytuacji osób z autyzmem.

Podczas posiedzenia Zgromadzenia zaprezentowany został raport z działalności Autism-Europe w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz plany działań organizacji na rok 2021, w tym projekt budżetu.
Ponadto przedstawiono informacje o Europejskiej Strategii w sprawie Praw Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030 (Strategy on the rights of persons with disabilities 2021-2030) oraz dodatkowo na temat najważniejszych aspektów polityki UE w obszarze niepełnosprawności. Strategia została opublikowana w marcu br. i jej głównym celem jest wprowadzenie dalszych znaczących zmian we wszystkich obszarach życia osób z niepełnosprawnościami na terenie UE i poza Unią. W najbliższych 10 latach zadaniem strategii będzie udzielanie wsparcia państwom członkowskim UE oraz unijnym instytucjom w ich staraniach na rzecz pełnej implementacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Organizacja Autism-Europe aktywnie uczestniczyła w procesie konsultacji Strategii, prezentując oczekiwania i potrzeby osób z autyzmem. Więcej o Strategii tu: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=pl
Kolejna prezentacja dotyczyła podsumowania wyników projektu Erasmus dot. innowacyjnych form edukacji zawodowej dla osób ze spektrum autyzmu, realizowanego przez partnerów z Portugalii, Hiszpanii oraz Węgier. Celem projektu jest wzmocnienie społecznego włączenia osób z autyzmem poprzez zatrudnienie, a służyć temu ma opracowanie przewodnika i aplikacji. Kluczowym aspektem tego projektu jest wsłuchanie się w opinie osób z autyzmem uczestniczących w projekcie. Więcej o projekcie tu: https://www.autismeurope.org/eu-project-ivea-innovative-vocational-education-for-autism-2018-2021/
Przedstawiono również aktualny stan przygotowań do kolejnego kongresu Autism-Europe, który zaplanowany jest na październik 2022 roku w Krakowie.

Prezentacja Porozumienia AUTYZM-POLSKA dostępna jest pod tym adresem.

List oficjalny Autism Europe