Relacja z dorocznych spotkań Autism-Europe. Tym razem w Dublinie

Posiedzenie władz Autism-Europe w Dublinie

Co się wydarzyło w Dublinie? Przedstawiamy relację delegatki Porozumienia Autyzm-Polska z dorocznych spotkań władz Autism-Europe. Porozumienie Autyzm-Polska jest członkiem tej ogólnoeuropejskiej federacji.

W dniach 11-12 maja br. w Dublinie (hybrydowo) odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe oraz posiedzenie Rady Administracyjnej Autism-Europe. Porozumienie Autyzm-Polska reprezentowała przedstawicielka Zarządu Małgorzata Wokacz-Zaborowska.

O edukacji i przygotowaniach do eurowyborów

Podczas Zgromadzenia Ogólnego przyjęto sprawozdanie z działalności organizacji w 2023 roku, w tym sprawozdanie finansowe. Dyskutowano także o planie działań na rok bieżący, wraz z preliminarzem budżetowym. Pośród realizowanych przez AE priorytetów wskazano na prowadzenie regularnego dialogu z instytucjami UE, przede wszystkim z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.

Ponadto priorytetem pozostaje zwiększenie udziału członków AE w procesie decyzyjnym dotyczącym spraw osób z autyzmem na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Szczególną uwagę zwrócono na działania rzecznicze, samorzecznicze na rzecz włączania perspektywy osób z autyzmem w aktywności organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami. Pośród głównych zadań pozostaje promowanie samorzecznictwa oraz także prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat autyzmu i zwalczanie stereotypów.

Omówiono także kwestię zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz możliwości dotarcia do kandydatów na Europarlamentarzystów z propozycją współpracy (z Autism-Europe i z organizacjami członkowskimi) na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin.

Podczas posiedzenia przyjętych zostało 5 nowych członków AE: AFG Autisme–France, De Nederlandse Vereniging voor Autisme – Netherland, Autismo Andalucia–Spain, ANFFASS–Italy i Autism Unlimited–UK.

O Europejskiej  Karcie Osoby z Niepełnosprawnością

Z kolei podczas posiedzenia Rady Administracyjnej AE przedstawiono informację na temat aktualnego stanu prac nad Europejską Karta Osoby z Niepełnosprawnością oraz europejską kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnością. W kwietniu br. Parlament Europejski przyjął przepisy, które nakazują wdrożenie zapisów dyrektywy w okresie najbliższych 30 miesięcy. Europejska karta będzie uzupełnieniem dla krajowych kart osób z niepełnosprawnością, które będą nadal wydawane przez urzędy krajowe w oparciu o kryteria poszczególnych państw.  W praktyce mogą to być ułatwienia takie jak m.in.: wolny wstęp, zniżka, pierwszeństwo wejścia, asystencja osobista, sprzęt wspomagający poruszanie.

Podczas posiedzenia dyskutowano także o stanie przygotowań do Kongresu Autism-Europe, który odbędzie się w dn. 13-15 września 2025 roku w Dublinie. Organizatorem jest Autism-Europe oraz AsIAm z Irlandii. Informacje o Kongresie tu: https://autismcongress2025.org/

O uchodźcach z autyzmem z Ukrainy

Ważnym punktem obrad była prezentacja dot. sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin przebywających w Ukrainie oraz uchodźców. W podsumowaniu wskazano na następujące wnioski dotyczące sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin w Ukrainie: brakuje specjalistów, sytuacja finansowa rodziców jest trudna, wsparcie ze strony państwa zostało znacząco zredukowane i ogólnie wsparcie dostępne jest tylko w dużych miastach, pilnego wsparcia wymaga kwestia zaburzeń lękowych u dzieci.

Podsumowano także zainaugurowaną przez AE w br. kampanię „Nie niewidzialni”, która będzie kontynuowana i rozwijana w kolejnych latach. Członkowie AE zostali zachęceni do angażowania się w kampanię, korzystania z materiałów, także dostosowywania ich do specyfiki kraju czy regionu. Warto śledzić social media AE, podawać dalej informacje, używać hasztag #AutismNotInvisible.