Rzecznik Praw Osób z Autyzmem

Już 17 lat działa Rzecznik Praw Osób z Autyzmem, powołany przez Porozumienie AUTYZM-POLSKA. Jest to mec. Maria Jankowska dzięki której udało się załatwić wiele ważnych spraw, dotyczących zarówno konkretnych osób jak i całego środowiska.

Porozumienie AUTYZM-POLSKA, działa od 1998r., zrzesza obecnie 34 organizacje z całego kraju pracujące na rzecz osób w spektrum autyzmu. W 2005r. Porozumienie powołało na Rzecznika Praw Osób z Autyzmem mec. Marię Jankowską.

Rzecznik Praw Osób z AutyzmemMec. Maria Jankowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radcą prawnym z ponad trzydziestoletnim stażem. Od 1990 roku jest zaangażowana najpierw społecznie, potem również zawodowo, pracując w Fundacji Synapsis na rzecz osób z niepełnosprawnością.
Mama osoby z głębokim autyzmem.
Nieprzerwanie od 2005r. mec. Maria Jankowska reprezentuje interesy osób w spektrum autyzmu i ich rodzin, działając na rzecz poprawy sytuacji osób z autyzmem. Praca obejmuje m.in. przygotowanie nowych koncepcji wsparcia tych osób, współtworzenie projektów aktów prawnych, konsultację aktów prawnych, współpracę z organami władzy centralnej i samorządowej.

Jest upoważniona do reprezentowania Porozumienia AUTYZM-POLSKA przed wszystkimi organami władzy, administracji i sądownictwa w kraju oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

Mec. Maria Jankowska jako Rzecznik Praw Osób z Autyzmem współpracowała i współpracuje m.in. z Parlamentarną Grupą ds. Autyzmu i parlamentarnym Zespołem ds. Autyzmu w kolejnych kadencjach Parlamentu, z kolejnymi Rzecznikami Praw Obywatelskich, Pełnomocnikami Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawicielami ministerstw ds. rodziny i zabezpieczenia społecznego, zdrowia, edukacji, ministrami kreującymi programami finansowanymi ze środków unijnych, a także władzami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, władzami Narodowego Funduszu Zdrowia, Krajowymi Konsultantami do Spraw Psychiatrii oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

Ważną rolę w działalności Rzecznika Praw Osób z Autyzmem odgrywa współpraca z organizacjami i federacjami organizacji działających na rzecz osób z innymi niepełnosprawnościami.

Mec. Maria Jankowska brała udział w realizacji szeregu programów dotyczących poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób z autyzmem, była członkiem wielu grup i zespołów powołanych przez organy państwowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe do rozwiązania problemów osób z niepełnosprawnościami.

Mec. Maria Jankowska jest autorką i współautorką szeregu publikacji dotyczących praw osób z niepełnosprawnością, w szczególności osób w spektrum autyzmu, m.in.

W latach 2021 – 2022 głównymi kierunkami działalności Rzecznika Praw Osób z Autyzmem były starania o stworzenie godnych warunków wsparcia dorosłych osób w spektrum autyzmu.

Mec. Maria Jankowska była współautorem Koncepcji Wspólnot Domowych dla Dorosłych Osób z Autyzmem,oraz Koncepcji strony społecznej Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych, w ramach Zespołu powołanego przez Pełnomocnika Rządu ds. ON.

Mecenas Maria Jankowska za swoją działalność na rzecz osób z autyzmem została wyróżniona: w 2003 r. wyróżnienie w I edycji Konkursu Prawnik Pro Bono organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, a w 2014r. tytuł „Zasłużony dla Warszawy”.

Kontakt: sekretatariat@autyzmpolska.org.pl