Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia – 23.09.2021

Zgodnie z zapowiedzią Walne Zebranie Sprawozdawcze Porozumienia AUTYZM-POLSKA o odbyło się 23.09.2021 w trybie on-line.

W trakcie zebrania Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2020 i uzyskał absolutorium uczestników.
Zarząd przedstawił Główne kierunki strategiczne Porozumienia AUTYZM-POLSKA na lata 2022-2023, które zostały przyjęte w formie uchwały. Zadania te realizowane są przez przedstawicieli organizacji członkowskich w ramach zespołów powołanych przez Zarząd. Poniżej planowane działania:

Działania rzecznicze:

 • propagowanie Koncepcji małych form mieszkalnictwa- Wspólnot Domowych dla Dorosłych Osób z Autyzmem;
 • udział w pracach Zespołu ds. mieszkalnictwa przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, mających na celu wdrożenia jej w ramach programu rządowego,
 • działania mające na celu wprowadzenie małych form mieszkalnictwa do systemu pomocy społecznej;
 • działania na rzecz podwyższenia o 300% finansowania wsparcia osób z autyzmem w Środowiskowych Domach Samopomocy typu D;
 • działania na rzecz podwyższenia finansowania wsparcia osób z autyzmem w Warsztatach
  Terapii Zajęciowej oraz Zakładach Aktywności Zawodowej;
 • działania na rzecz poprawy warunków wykonywania, finansowania i rozliczania świadczeń gwarantowanych z zakresu psychiatrii dla osób z autyzmem, w tym zwiększenia środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na diagnozę i terapię dzieci i dorosłych osób z autyzmem;
 • działania na rzecz zwiększenie dostępności usług medycznych – ambulatoryjnych, szpitalnych dla dzieci i osób dorosłych, zarówno w ramach lecznictwa ogólnego, jak i psychiatrycznego poprzez wyodrębnienie w istniejących szpitalach miejsc, łóżek, oddziałów przygotowanych dla osób z autyzmem, przychodni specjalistycznych np. stomatologicznych, ginekologicznych, punktów pobrań przygotowanych do pracy z osobami z autyzmem, możliwość wejścia asystenta towarzyszącego osobie z autyzmem;
 • publiczne występowanie w ważnych sprawach dotyczących osób w spektrum autyzmu, formułowanie stanowisk P A-P i udział w konsultacjach społecznych.

Działania na rzecz środowisk

 • włączanie osób w spektrum autyzmu – samorzeczników do działań w ramach Porozumienia AUTYZM-POLSKA;
 • wypracowanie standardów efektywnego i etycznego wspierania osób z autyzmem;
 • aktywne uczestnictwo w AUTISM-EUROPE;
 • działania na rzecz promocji Porozumienia AUTYZM-POLSKA i pozyskiwania nowych członków;
 • poszukiwanie funduszy na działania informacyjno-promocyjne w środowisku i przestrzeni publicznej oraz na funkcjonowania biura Porozumienia, podróże służbowe oraz ew. pracę ekspertów.

Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło do Porozumienia AUTYZM-POLSKA cztery organizacje:

 • Fundacja Niebieski Szlak – Gdynia
 • Stowarzyszenie Świętego Celestyna – Mikoszów
 • Fundacja ALPHA – Lublin
 • Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA – Nowy Sącz

Walne Zebranie podjęło też uchwałę dot. przyjęcia koncepcji Wspólnot Domowych dla dorosłych osób z autyzmem, wypracowanej przez Zespół ds. aktywizacji Zawodowej i Społecznej oraz mieszkalnictwa dla dorosłych osób z autyzmem działający w ramach Porozumienia AUTYZM-POLSKA.

Zachęcamy organizacje działające na rzecz osób z autyzmem w różnych miejscowościach na terenie całego kraju do przystąpienia do Porozumienia AUTYZM-POLSKA.  Działajmy razem dla osób w Spektrum Autyzmu! Razem możemy więcej! Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy.