Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe 14-15 maja br. w Krakowie

W dniach 14-15 maja br. w Krakowie odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Autism-Europe oraz posiedzenie Rady Administracyjnej Autism-Europe. Porozumienie Autyzm-Polska reprezentowała przedstawicielka Zarządu Małgorzata Wokacz-Zaborowska.

Podczas Zgromadzenia Ogólnego przyjęto sprawozdanie z działalności organizacji w 2021 roku, w tym sprawozdanie finansowe. Dyskutowano także o planie działań na rok bieżący, wraz z preliminarzem budżetowym. Odbyły się także wybory do Rady Administracyjnej Autism-Europe, w wyniku których przedstawicielka Porozumienia Autyzm-Polska – Małgorzata Wokacz-Zaborowska została członkinią Rady.

Ważnym punktem obrad była dyskusja na temat sytuacji osób z autyzmem i ich rodzin oraz organizacji działających na rzecz osób z autyzmem w Ukrainie. O sytuacji w Ukrainie opowiedziały przedstawicielki ukraińskiej organizacji „Child with future”, która jest członkiem Autism-Europe. Rozmawiano także o działaniach podejmowanych w krajach, gdzie trafiają rodziny uchodźcze z osobami z autyzmem. Sytuację w Polsce referowały Maria Wroniszewska z Fundacji Synapsis i Małgorzata Wokacz-Zaborowska, która wskazała na potrzebę solidarności w udzielaniu wsparcia uchodźcom i refleksji nad sytuacją nie tylko w kontekście bieżącego zarządzania kryzysowego, ale również koniecznych długofalowych rozwiązań. Zwróciła się też z prośbą o wystosowanie przez Autism-Europe apelu do instytucji UE o podjęcie pilnych działań mających na celu przekazanie wsparcia finansowego dla krajów objętych kryzysem uchodźczym dedykowanego organizacjom zajmującym się pomocą dla osób ze specjalnymi potrzebami, jak osoby z autyzmem i ich rodziny. Ponadto wskazała, że apel powinien dotyczyć wsparcia ze strony instytucji unijnych w zakresie koordynacji działań, zarówno na poziomach krajowych jak i europejskim.

Omówiono kampanie i projekty prowadzone aktualnie przez organizacje członkowskie Autism-Europe, w tym m.in. projekty dotyczące inkluzji społecznej osób z autyzmem, poprawy zatrudnienia osób z autyzmem, czy promowania przestrzeni przyjaznych osobom z autyzmem. Uczestnicy spotkania dyskutowali również o planach obchodów jubileuszu 40-lecia działalności Autism-Europe, który przypada w 2023 roku. Na koniec spotkania odbyła się prezentacja aplikacji organizacji Asociatia Help Autism z Rumunii do członkostwa w Autism-Europe, która następnie decyzją Zgromadzenia Ogólnego została przyjęta w poczet członków Autism-Europe.

Podczas posiedzenia Rady Administracyjnej Autism-Europe dyskutowano o stanie przygotowań do Kongresu Autism-Europe, który dobędzie się w bieżącym roku w Krakowie (7-9 października 2022), organizatorem ze strony polskiej jest Fundacja JiM. Porozumienie Autyzm-Polska jest partnerem społecznym tego wydarzenia. Informacje o Kongresie oraz rejestracja tu: https://www.autismcongress2022.org/

Ponadto Rada została zapoznana z dwiema ofertami organizacji kolejnego Kongresu Autism-Europe, zaplanowanego na 2025 rok – Dublin i Kopenhaga. Ostatecznie wybrano propozycję złożoną przez organizację AsIAm z Irlandii – https://asiam.ie/