Forum deinstytucjonalizacji – koncepcja projektu ustawy o asystencji osób z niepełnosprawnościami

Rada do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP przygotowała koncepcję ogólną projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, która ma wprowadzić instytucję asystencji jako rozwiązanie systemowe, a nie tylko projektowe.
Koncepcja jest opracowaniem eksperckim, które zostało przedstawione do konsultacji na wczorajszym Forum deinstytucjonalizacji. Forum odbyło się w Pałacu Prezydenckim i było także transmitowane on-line.
Link do informacji https://www.prezydent.pl/aktualnosci/narodowa-rada-rozwoju/aktualnosci/forum-deinstytucjonalizacji-w-palacu-prezydenckim-,52265

W ramach Forum odbyły się trzy panele, w tym panel „Asystencja osobista jako usługa szyta na miarę” w którym wzięło udział siedmiu przedstawicieli różnych środowisk osób z niepełnosprawnościami. Panel prowadzony był przez dr hab. Katarzynę Roszewską. Środowisko osób z autyzmem reprezentowała mec. Maria Jankowska Rzecznik Praw Osób z Autyzmem przy Fundacji SYNAPSIS z pełnomocnictwem POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA.

Maria Jankowska w swojej wypowiedzi wskazała na szczególne znacznie asystencji dla osób w spektrum autyzmu, jako kluczowej formy wsparcia osób z tym zaburzeniem oraz potrzebę wprowadzenia asystencji jako rozwiązania systemowego. Podkreśliła też konieczność przygotowania precyzyjnych narzędzi do oceny potrzeb wsparcia tak, aby uwzględniały specyfikę autyzmu.

Mec. Jankowska mówiła też o konieczności wzbogacenia katalogu usług, które nie wykluczają korzystania z asystencji osobistej. Dla osób z autyzmem możliwe powinno być korzystanie z asystencji w tych placówkach, w których nie przewidziano zwiększonej liczby kadry dla osób z autyzmem. Do takich placówek należą w szczególności placówki rehabilitacji zawodowej (WTZ i ZAZ).

Odrębnymi problemami poruszanymi przez przedstawiciela Fundacji SYNAPSIS i POROZUMIENIA AUTZYM-POLSKA były konieczność przygotowania kadr oraz zapewnienia finansowania adekwatnego do skali trudności pracy z osobami z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Do 22 kwietnia można składać uwagi do zaprezentowanej Koncepcji na adres mailowy ForumDI@prezydent.pl.