Porozumienie Autyzm-Polska rozpoczyna realizację grantu „Dobre prawo dla osób w spektrum”

Grant jest finansowany przez Unię Europejską w ramach projektu „Splot Wartości”. Celem głównym projektu grantowego jest rozpowszechnienie i ochrona wartości UE i praw podstawowych, w szczególności osób z niepełnosprawnością ze względu na całościowe zaburzenia rozwojowe poprzez wzmocnienie potencjału porozumienia NGO-sów działających na rzecz osób z ASD w okresie trwania projektu.

W ramach projektu zaplanowaliśmy działania w ramach:

  • Tworzenia platformy zrzeszającej podmioty działające na rzecz praw osób w spektrum autyzmu.
  • Monitorowania realizacji praw dzieci i dorosłych osób z ASD, a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb i przeciwdziałania dyskryminacji tych grup.

Dzięki dofinansowaniu będziemy mieli możliwość:

  • organizacji spotkań sieciujących organizację działające na rzecz osób w spektrum autyzmu;
  • przygotowania propozycji zmian polityk publicznych i obowiązujących aktów prawnych dotyczących praw osób z ASD;
  • opracowania stanowisk dotyczących przygotowywanych oraz będących w konsultacjach aktów prawnych dotyczących osób z niepełnosprawnościami;
  • zwiększania świadomości na temat praw i potrzeb osób z ASD w ramach zaplanowanych kampanii w sieci social media.

Projekt grantowy będzie realizowany przez Porozumienie od lutego do listopada 2024 roku.

Działania realizowane w ramach projektu grantowego „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami” współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV „Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021–2027.